Tiếng Anh Lớp 5 (Ngữ Pháp + Vận Dụng)

Unit 15: What would you like to be in the future?

Bài này hướng dẫn bạn cách đặt câu hỏi liên quan đến ước mơ nghề nghiệp trong tương lai và đưa ra nguyên nhân chọn nghề nghiệp đó.

Hi, you guys Let’s go!

Liên hệ: Cris Hobo | Phone: 0919732953 | Dạy Tiếng Anh

Facebook: https://www.facebook.com/dulichremachat

Website: crishobo.com

Lesson Intro Video

Unit 14: What’ happened in the story? (Prev Lesson)
(Next Lesson) Unit 16: Where’s the post office?
Back to Tiếng Anh Lớp 5 (Ngữ Pháp + Vận Dụng)

No Comments

Give a comment