Tiếng Anh Lớp 5 (Ngữ Pháp + Vận Dụng)

Unit 14: What’ happened in the story?

Qua đến bài này, các bạn sẽ được học về cách kể vài tình tiết quan trọng trong câu chuyện và đưa ra nhận xét của mình về nhân vật trong câu truyện cổ tích.

Hi, you guys Let’s go!

Liên hệ: Cris Hobo | Phone: 0919732953 | Dạy Tiếng Anh

Facebook: https://www.facebook.com/dulichremachat

Website: crishobo.com

Lesson Intro Video

Unit 13: What do you do in your free time? (Prev Lesson)
(Next Lesson) Unit 15: What would you like to be in the future?
Back to Tiếng Anh Lớp 5 (Ngữ Pháp + Vận Dụng)

No Comments

Give a comment