Two Columns Blog With Pagination

1 Mệnh đề nhượng bộ với Although2 Mệnh đề nhượng bộ với In spite of / Despite 3 Mệnh đề nhương bộ với While and Whereas4 Mệnh đề nhượng...

Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Sự Nhượng Bộ

1 Mệnh đề nhượng bộ với Although2 Mệnh đề nhượng bộ với In spite of / Despite 3 Mệnh đề nhương bộ với While and Whereas4 Mệnh đề nhượng...

1 Tính từ là gì?2 Vị trí của tính từ trong tiếng Anh: 2.1 Đứng trước danh từ (Attributive Position): 2.2 Đứng sau danh từ (Postpositive Position)2.3 Sau động từ (Predicative Position)3 Chức...

Tính Từ

1 Tính từ là gì?2 Vị trí của tính từ trong tiếng Anh: 2.1 Đứng trước danh từ (Attributive Position): 2.2 Đứng sau danh từ (Postpositive Position)2.3 Sau động từ (Predicative Position)3 Chức...

1 Câu giả định dùng would rather và that1.1 Diễn tả sự việc ở hiện tại (Present Subjunctive)1.2 Diễn tả sự việc đối lập với thực tế ở hiện...

Câu Giả Định

1 Câu giả định dùng would rather và that1.1 Diễn tả sự việc ở hiện tại (Present Subjunctive)1.2 Diễn tả sự việc đối lập với thực tế ở hiện...

1 Câu trực tiếp và câu gián tiếp (Direct and Reported speech):2 Các thay đổi trong câu gián tiếp2.1 Thay đổi động từ tường thuật2.2 Thay đổi các ngôi...

Câu Tường Thuật

1 Câu trực tiếp và câu gián tiếp (Direct and Reported speech):2 Các thay đổi trong câu gián tiếp2.1 Thay đổi động từ tường thuật2.2 Thay đổi các ngôi...

1 Cách dùng của câu bị động2 Cách đổi câu chủ động thành câu bị động2.1 Công thức chung:2.2 Công thức chi tiết:3 Vị trí các trạng từ trong...

Câu Bị Động Và Các Dạng Đặc Biệt (Phần 1)

1 Cách dùng của câu bị động2 Cách đổi câu chủ động thành câu bị động2.1 Công thức chung:2.2 Công thức chi tiết:3 Vị trí các trạng từ trong...