Cấu trúc Would rather

Cấu trúc Would rather

Cấu trúc Would rather được sử dụng để thể hiện sở thích, mong muốn của bản thân giữa các lựa chọn khác nhau.

Ý Nghĩa

Được sử dụng để thể hiện sự ưu tiên, mong muốn điều gì đó.

Ví dụ: Would you rather have coffee or tea?
(Bạn muốn cà phê hay trà?)

I would (I’d) rather have coffee than tea.
(Tôi sẽ chọn cà phê thay vì trà.)

Cấu trúc

Would + S + rather + V + N + or + N?S + would rather + N (+ than + N)

Tuy nhiên, cấu trúc của mệnh đề would rather sẽ khác nhau, phụ thuộc vào chủ ngữ ở hai mệnh đề trong câu.

a. Khi chủ ngữ ở hai mệnh đề giống nhau:

Chúng ta giữ động từ ở thể nguyên mẫu nếu chủ ngữ giống nhau, ví dụ:

  • They would rather go on Sunday.
  • She would rather travel to Korea.

Cấu trúc

S + would rather + V-inf (+ than + V-ing)

Ở thì quá khứ, chúng ta sử dụng cấu trúc would rather + have + V-3 (past participle), ví dụ:

  • She would rather have travelled to Korea.
  • They would rather have gone last Sunday.

b. Khi chủ ngữ ở hai mệnh đề khác nhau:

Ở trường hợp này, chúng ta dùng quá khứ đơn để nói về hiện tại hoặc tương lai; và quá khứ hoàn thành để nói về quá khứ. Ví dụ:

  • She would rather he talked to her about it first.

(Chủ ngữ ở mệnh đề đầu là She, còn chủ ngữ ở mệnh đề sau là He > sử dụng động từ talked ở dạng quá khứ đơn cho mệnh đề sau, thể hiện mong muốn ở hiện tại hoặc tương lai.)

  • They would rather you hadn’t arrived

(Chủ ngữ ở mệnh đề đầu là They, còn chủ ngữ ở mệnh đề sau là You > sử dụng động từ ở thì quá khứ hoàn thành hadn’t arrived cho mệnh đề sau, thể hiện mong muốn trong quá khứ.)

Cấu trúc cho hiện tại hoặc tương lai:

S1 + would rather + S2 + V-ed (past simple)Would + S1 + rather + S2 + V-ed (past simple)?

Cấu trúc cho quá khứ:

S1 + would rather + S2 + had (not) + V-ed (past participle)Would + S1 + rather + S2 + had (not) + V-ed (past participle)?
V-ed (participle) : động từ chia cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc

No Comments

Give a comment