Các Liên Từ Thường Dùng Trong Tiếng Anh

Các Liên Từ Thường Dùng Trong Tiếng Anh

Liên từ trong tiếng Anh dùng để nối hai phần trong cùng một câu, hai thành phần này có thể là danh từ, tính từ, trạng từ hoặc cũng có thể là 2 mệnh đề. Hãy cùng của Cris khám phá cách dùng, bài tập về các liên từ thường dùng trong tiếng Anh để hiểu hơn về cấu trúc ngữ pháp này nhé.

Liên từ trong tiếng anh là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu.

Ví dụ:

Liên từ đẳng lập: and, but, or, nor, for, yet, so.

Liên từ phụ thuộc: although, because, since, unless. 

1. Các loại liên từ trong tiếng Anh

 • Từ đơn ví dụ: and, but, because, although
 • Từ ghép (thường kết thúc bằng as hoặc that)ví dụ: provided that, as long as, in order that
 • Tương liên (đi cùng với trạng từ hoặc tính từ) ví dụ: so…that

2. Hai cách dùng liên từ trong tiếng Anh theo cấu tạo

a. Liên từ đẳng lập

Cách dùng liên từ đẳng lập trong tiếng Anh: được dùng để nối 2 phần trong một câu có vai trò ngữ pháp độc lập với nhau. Đó có thể là các từ đơn hoặc các mệnh đề. 

Vị trí: luôn luôn đứng giữa 2 từ hoặc 2 mệnh đề mà nó liên kết 

Các liên từ đẳng lập thường gặp trong tiếng Anh: and, but, or, nor, for, yet, so 

Một liên từ đẳng lập nối các phần có vai trò ngữ pháp tương đương hoặc ngang bằng nhau trong câu.

Một liên từ đẳng lập cho thấy các thành phần mà nó liên kết có cấu trúc và tầm quan trọng tương tự nhau.

Hãy xem những ví dụ sau – 2 thành tố trong ngoặc vuông được nối với nhau bởi một liên từ đẳng lập

 • I like and .
 • , but .

 Liên từ đẳng lập luôn đứng giữa các từ hoặc mệnh đề mà nó liên kết. Khi một liên từ đẳng lập nối các mệnh đề độc lập thì luôn có dấu phẩy đứng trước liên từ

 • I want to work as an interpreter in the future, so I am studying Russian at university.

Tuy nhiên, nếu các mệnh đề độc lập ngắn và tương tự nhau thì dấu phẩy không thực sự cần thiết:

 • She is kind so she helps people.

Khi “and” đứng trước từ cuối cùng trong một dãy liệt kê, thì có thể có dấu phẩy hoặc không

 • He drinks beer, whisky, wine, and rum.
 • He drinks beer, whisky, wine and rum.

Có một mẹo nhỏ để nhớ 7 liên từ ngắn và đơn giản.F A N B O Y SFor And Nor But Or Yet So

Ví dụ:

– Jack and Jill went up the hill.

– The water was warm, but I didn’t go swimming. 

b. Liên từ phụ thuộc

Cách dùng liên từ phụ thuộc trong tiếng Anh: được dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính của câu. Phần lớn liên từ trong tiếng Anh đều là liên từ phụ thuộc. 

Vị trí: thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc. 

Các liên từ phụ thuộc thường dùng trong tiếng Anh: after, although, as, because, before, how, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while 

Chú ý: Mệnh đề chính liên từ phụ thuộc mệnh đề phụ

 Ví dụ:

Ram went swimming although it was raining
Một mệnh đề phụ thuộc “phụ thuộc” vào mệnh đề chính. Nó không thể đứng một mình như là câu độc lập được. Hãy tưởng tượng xem nếu ai đó nói với bạn:

“ Hello! Although it was raining”,

bạn sẽ hiểu như thế nào? Vô nghĩa! Nhưng mệnh đề chính (hoặc mệnh đề độc lập) thì có thể đứng riêng một mình. Bạn sẽ hiểu rõ ý nếu có người nói rằng:

“Hello! Ram went swimming.”

Liên từ phụ thuộc luôn luôn đứng ở đầu mệnh đề phụ thuộc. Nó “giới thiệu” mệnh đề phụ thuộc. Tuy nhiên, mệnh đề phụ thuộc đôi khi cũng có thể đứng sau hoặc trước mệnh đề chính. Do vậy trong tiếng Anh cũng có thể có hai cấu trúc sau:

Ram went swimming although it was raining.

Although it was raining, Ram went swimming

3. Cách dùng liên từ trong tiếng Anh theo chức năng

a. Liên từ diễn tả thời gian

 Các liên từ thường dùng trong tiếng Anh

 • While: She was eating while her husband was fixing his car
 • When: When you develop products, it is important to conduct a market research
 • Since: He has served this company since he graduated
 • Before: Before you leave the office, remember to turn off all the lights
 • After: After he returned to the office, he got a private phone call
 • As soon as: As soon as I come home, please let her know

b. Liên từ diễn tả lý do

 • Because: Because it was submitted late, the report was returned
 • Since: Since you left him, he is now addicted to wine
 • As: The economy added 10,000 jobs in the second quarter as ber domestic demands encouraged companies to hire more workers

c.Liên từ diễn tả sự nhượng bộ

Ví dụ:

Although/ though/even he is inexperienced, he is still appreciated by the whole staff  

d. Liên từ diễn tả điều kiện: 

 • If/once: If you want to see him, call me any time
 • Unless: Unless he calls, I will leave right away
 • As long as (miễn là): he agrees to take the job as long as the salary is high
 • Provided that/ providing: I will lend him money provided that he pays me on time

 e. Liên từ diễn tả mục đích:

She buys a lovely doll so that/in order that her daughter can play with it at home.

f. Liên từ diễn tả sự đối lập: 

While/whereas:

Ví dụ:

Nam keeps spending much money while his parents try to earn one single penny.

No Comments

Give a comment